POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a Gay Sitges Link. Per tant, i tal com estableix el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones respecte al tractament de dades personals. i la lliure circulació d’aquestes dades, aquesta política de protecció de dades estableix la forma en què es processen les dades personals obtingudes per l’Associació.

Aquesta política pot variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudència o criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en qualsevol moment. Per això, GAY SITGES LINK es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la als canvis legislatius o jurisprudencials vigents en cada moment.

Qui és el propietari responsable del tractament de les vostres dades?

El propietari responsable de processar les dades és:

GAY SITGES LINK
CIF: G65611337
C / Joan Tarrida, 1, 2º
08870 Sitges
Telf: 93811 11 66

Delegat de protecció de dades: info@colorssitgeslink.org

Amb quins objectius tractem les vostres dades? Quina és la legitimitat per poder tractar-los? A qui ens comuniquem? I quant de temps els mantenim?

DADES ASSOCIADES

Finalitats del tractament: les dades personals que es recullen en el moment d’incorporar-se a GAY SITGES LINK es tractaran amb les finalitats següents:

1. La gestió administrativa i organitzativa de GAY SITGES LINK

2. La gestió del pagament dels honoraris dels MEMBRES.

3. La gestió de les comunicacions periòdiques de les activitats de DE GAY SITGES LINK, tant per via electrònica com per correu postal

4. Imatge: l’art de reconèixer el dret a la pròpia imatge. 18.1 de la Constitució espanyola i està regulada per la Llei Orgànica 1/1982 sobre la protecció del dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la seva pròpia imatge, així com les normes de protecció de dades personals.

Cada vegada és més habitual capturar imatges a través d’activitats mitjançant enregistraments d’àudio o vídeo.

Ser capaç de capturar, fer ús i difondre aquestes imatges amb l’objectiu d’il·luminar: , es sol • licitarà l’autorització pertinent quan l’amo de la imatge s’identifiqui clarament, llevat que, tal com estableix el 10/01/1982 (article 18.2.c), es faci referència a informació gràfica sobre un esdeveniment o esdeveniment públic i la imatge d’una persona apareix com a accessori.

Legitimació: la base legal del tractament és el consentiment del propietari que només es podrà presentar en els casos legalment establerts. Aquest consentiment no serà necessari, tal com estableix la LO 1/1982 sobre la protecció del dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la imatge mateixa, en els supòsits d’una informació gràfica sobre un esdeveniment o esdeveniment públic i la imatge de una persona apareix com a forma accessòria.

Períodes de conservació: les dades es mantindran a GAY SITGES LINK mentre que la supressió no solen sol·licitar-se. La supressió de les imatges no tindrà efectes retroactius.

Destinataris de les dades: les imatges es difondran a tercers a través d’Internet i de les xarxes socials.

No es preveu la transferència internacional de dades.

DADES DEL PROVEDOR I CONTACTES PROFESSIONALS

Finalitats del tractament: les dades de contactes professionals i proveïdors de GAY SITGES LINK es tracten amb la finalitat de gestionar les relacions comercials, contractuals i professionals establertes.

Legitimació: la base legal del tractament és el consentiment que es considera concedit amb el lliurament voluntari de les seves dades a GAY SITGES LINK, l’existència d’una relació contractual i / o l’interès legítim de GAY SITGES LINK en el manteniment de les relacions professionals.

En qualsevol cas, els drets indicats en aquesta pòlissa es podran exercir en qualsevol moment.

Terminis de conservació: les dades es conservaran a GAY SITGES LINK mentre que el propietari no sol • licita la seva retirada.

Destinataris de les dades: les dades no seran comunicades a tercers, tret d’una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i / o policial.

No es preveu la transferència internacional de dades.

DADES DE LES ENTITATS, LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES I / O PRIVADES

Finalitats del tractament: GAY SITGES LINK disposa d’una base de dades de contactes d’entitats, organitzacions públiques i / o privades per donar a conèixer les activitats de GAY SITGES LINK per mitjans electrònics.

Legitimació: la base legal per al tractament esmentat és el consentiment i l’interès legítim de GAY SITGES LINK en la realització de comunicacions sobre les seves activitats. En qualsevol cas, en cada comunicació que s’enviï, es facilitarà la possibilitat de donar-se de baixa. A més, podeu exercis