POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Tant la privadesa de les dades, com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a Colors Sitges Link. Per això, i segons s’estableix al Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, amb aquesta política de protecció de dades s’estableix la manera com es tracten les dades de caràcter personal obtingudes per l’Associació.

Aquesta política podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que COLORS SITGES LINK es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents a cada moment.

Qui és el titular responsable del tractament de les dades? 

El titular responsable del tractament de les dades és:

COLORS SITGES LINK
CIF: G65611337
C / Joan Tarrida, 1, 1º 2ª
08870 Sitges
Telf: 93811 11 66

Delegat de protecció de dades: info@colorssitgeslink.org

Amb quines finalitats tractem les teves dades? Quina és la legitimació per poder tractar-les? A qui les comuniquem? I quant de temps les guardem?

DADES D’ASSOCIADES

Finalitats del tractament: les dades personals que es recullen a l’hora d’associar-se a COLORS SITGES LINK seran tractades per les següents finalitats:

  1. La gestió administrativa i organitzativa pròpia de COLORS SITGES LINK
  2. La gestió del cobrament de les quotes dels SOCIS.
  3. La gestió de les comunicacions periòdiques de les activitats de COLORS SITGES LINK, tant per mitjans electrònics com per correu postal
  4. Imatge: el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’art. 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 sobre la protecció del dret a lhonor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Cada cop és més habitual que es captin imatges mitjançant enregistraments de vídeo o àudio amb motiu d’activitats.

Per poder captar, fer ús i difusió d’aquestes imatges amb l’objectiu d’il·lustrar publicacions i materials de COLORS SITGES LINK, així com la publicació a Internet, ja sigui a la pròpia web corporativa com a xarxes socials i d’altres portals de difusió, se sol·licitarà la pertinent autorització quan el titular de la imatge sigui clarament identificable, excepte si tal com estableix la lO 1/1982 (art. 18.2.c) es fa referència a una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge duna persona apareix de forma accessòria.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment del titular que se li sol·licitarà en els supòsits legalment establerts. Aquest consentiment no serà necessari, segons s’estableix a la LO 1/1982 sobre la protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, en els supòsits d’una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge una persona apareix de forma accessòria.

Terminis de conservació: les dades es conservaran a COLORS SITGES LINK mentre no se sol·licite la supressió. La supressió de les imatges no tindrà efectes retroactius.

Destinataris de les dades: les imatges seran difoses a terceres persones mitjançant Internet i les xarxes socials.

No està prevista la transferència internacional de dades.

DADES DE PROVEÏDORS I CONTACTES PROFESSIONALS

Finalitats del tractament: les dades de contactes professionals i proveïdors de COLORS SITGES LINK són tractades amb la finalitat de gestionar les relacions comercials, contractuals i professionals establertes.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment, que es considera atorgat amb el lliurament voluntari de les vostres dades a COLORS SITGES LINK, l’existència d’una relació contractual i/o l’interès legítim de COLORS SITGES LINK a mantenir les relacions professionals. En tot cas, es poden exercir els drets indicats a la present política, en qualsevol moment.

Terminis de conservació: les dades es conservaran a COLORS SITGES LINK mentre el titular no sol·licite la baixa.

Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a terceres persones, excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc duna investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

DADES D’ENTITATS, ORGANISMES PÚBLIQUES I/O PRIVADES

Finalitats del tractament: COLORS SITGES LINK disposa duna base de dades de contactes dentitats, organismes públics i/o privats per donar a conèixer les activitats de COLORS SITGES LINK per mitjans electrònics.

Legitimació: la base legal per al tractament esmentat és el consentiment i l’interès legítim del COLORS SITGES LINK a dur a terme comunicacions sobre les seves activitats. En tot cas, a cada comunicació que es remeti es facilitarà la possibilitat de donar-se de baixa. A més, podrà exercir els seus drets en qualsevol moment, tal com estableix aquesta política.

Terminis de conservació: les dades es conservaran a COLORS SITGES LINK mentre l’usuari no sol·licite la baixa.

Destinataris de les dades: les dades no seran comunicades a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc duna investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

FORMULARIS WEB

Formulari «contacta’ns»

Formulari «alta socis»

Finalitats: a COLORS SITGES LINK tractem les dades personals dels nostres usuaris que deixen les seves dades a través de la web per a les següents finalitats:Formulari contacta’ns i formulari alta socis per atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment que es considera atorgat acceptant aquesta política de protecció de dades.

Terminis de conservació: les dades seran eliminades una vegada donada la sol·licitud.

Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a terceres persones, excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc duna investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Informació sobre la qualitat de les dades

S’informa els titulars de les dades personals que les dades que recull a COLORS SITGES LINK són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal com s’ha exposat a l’apartat anterior, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades que es recullen són adequades, pertinents i limitades tot el necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades («minimització de dades»).

Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

• Dret d’accés, rectificació i supressió: el titular de les dades tindrà dret a accedir a les vostres dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

• Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, el titular de les dades es pot oposar al tractament de les dades. L’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius imperiosos legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Dret a la portabilitat de les dades: el titular de les dades tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan:

a) El tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i

b) El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats. Us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en cas que no hagi vist satisfet l’exercici dels seus drets aquí indicats. Per exercir els esmentats drets podeu posar-vos en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de correu info@colorssitgeslink.org, identificant a la vostra petició la informació següent:

  1. Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
  2. Número DNI / NIE
  3. Adreça de contacte
  4. Dret que vol exercir
  5. Sobre quines dades concretes formula la vostra petició en el termini màxim d’un mes resoldrem la vostra petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, COLORS SITGES LINK aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.